Sık Sorulan Sorular

Sorularınız İçin İletişim: hafiz@meb.gov.tr

Hafız Yetiştiren İmam Hatip Ortaokulları

Bu proje ile, örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Okul ve Kur’an kurslarında akademik eğitim için hafızlık eğitiminden, hafızlık eğitimi için akademik eğitimden taviz verilmez. Her iki eğitim, ilgili mevzuatlar çerçevesinde dengeli bir şekilde birlikte yürütülür.

Bu projeyi, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ‘Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü’ çerçevesinde yürütür.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi 6 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, Öğrenci Seçimi, Yaz Eğitimi ile Ön Hazırlık, Hafızlığa Hazırlık, Hafızlığa Başlama, Hafızlık (Ezberleme), Hafızlığı Pekiştirme (Haslama) olarak sıralanmaktadır. Bu proje, 5. sınıf düzeyinde, hafızlığa hazırlık sürecinin tamamlanması ve hafızlığa başlanması; 6. sınıf düzeyinde, eğitim-öğretime bir yıl ara verilmesi ve hafızlık eğitiminin tamamlanması; 7. ve 8. sınıf düzeyinde, hafızlığın pekiştirilmesi ve bir üst öğrenime hazırlık yapılması şeklinde uygulanmaktadır.

Hafızlık eğitiminde “hafızlık süreci” yaklaşık 20 aydır. Öğrenciler 5. sınıfın sonuna kadar her cüzün sonundan en az 3 (üç) sayfa ezber yapar. Geriye kalan 15 ay içerisinde öğrencinin hafızlığını tamamlaması öngörülür.

Eğitime öğretime bir yıl ara veren öğrencilere, akademik öğrenmeden uzak kalmamaları için eğitim-öğretim yılı içerisinde veya ihtiyaç halinde yaz dönemlerinde; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden ihtiyaç odaklı destekleyici eğitimler verilir. Bu eğitimler, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ders saatini geçmeyecek şekilde hafta içi ve hafta sonlarında etkili ve verimli bir şekilde uygulanır.

Öğrencilerin, hafızlık için eğitim öğretime ara verdikleri bir yıllık süre içerisinde akranlarıyla bağlarının kopmaması ve okul ortamıyla irtibatlarının devamının sağlanması için okulların fiziki ortamlarından, sosyal etkinliklerden ve eğitim imkânlarından yararlanmaları sağlanır. Okul ve Kur’an kurslarında öğrencilerin aktif olduğu öğrenme ortamları ve atölyeler oluşturulur. Okul ve Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi kapsamındaki öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı rehberlik hizmetlerinde bulunulur. Öğrenciler okul ve Kur’an kurslarında rehber öğretmenler tarafından takip edilir ve desteklenir.

Hafız Yetiştiren İmam Hatip Ortaokulları

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde- 32/4 kapsamında okula bir yıl ara vermesine izin verilen öğrenciler, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Sınavlarda başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.

Okul ve Kur’an kurslarının ders programları, öğrencilerin hafızlık eğitimi almalarına uygun şekilde hazırlanır. Okul ve Kur’an kurslarının haftalık ders programlarında günün ilk saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı Kur’an-ı Kerim derslerine ayrılır. Projenin uygulandığı imam hatip ortaokullarında, Kur’an-ı Kerim dersinin iki (2) saati zorunlu, altı (6) veya sekiz (8) saati seçmeli olarak belirlenir. Projenin amacına ulaşması için Kur’an-ı Kerim derslerinin en az 6 saatine alanında yetkin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyımların görevlendirilmesi sağlanır.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 32 proje imam hatip ortaokulu, 135 Proje Uygulama Usul ve Esasları Çerçevesinde takip edilen imam hatip ortaokulu toplamda 167 imam hatip ortaokulu bulunmaktadır. Bu okulların listesine http://hafiz.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi uygulayan proje okullar dışında bu projeyi okul veya sınıf bazında uygulamak isteyen okullar, il/ilçe Millî eğitim müdürlükleri kanalıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne; Kur’an kursları ise il/ilçe müftülükleri kanalıyla Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne belirlenen tarihler arasında resmi yazı ile müracaat eder. Müracaat eden okul ve/veya Kur’an kurslarının ilgili Genel Müdürlüklerce uygulama usul ve esaslarına göre değerlendirmesi yapılır. Fiziki mekân, sosyal imkân, personel yeterliliği vb. gerekli şartları taşıyan okul ve Kur’an kurslarının müracaatları kabul edilir.

Türkiye genelinde, merkezi sınav (LGS) ile öğrenci alan 5; yetenek sınavı ile 21; toplamda 26 tane hafızların eğitim gördüğü Anadolu imam hatip lisesi bulunmaktadır. Bu okulların listesine hafiz.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hafızların eğitim gördüğü Anadolu imam hatip liselerine iki farklı şekilde yerleşme imkanı bulunmaktadır. Birincisi, Anadolu imam hatip liselerine merkezi sınav sistemi puanına göre hafız öğrenci alınabilmektedir. Bu öğrenciler, “Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav” sonucunda yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre okul tercihlerini yapabilmektedir. İkincisi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün belirlediği Hafızlık Yetenek Sınavı Değerlendirme Kriterleri kapsamında, okul müdürünün başkanlığında birisi hafız olmak kaydıyla iki (2) İHL meslek dersleri/DKAB öğretmeni, Müftülükçe görevlendirilen iki (2) hafız din görevlisi tarafından oluşturulan komisyonca öğrencilerin başvuruları değerlendirilir.

Hafızlık, Tecvid, Mahreç, Ses ve Kıraat alanlarında yapılan Hafızlık Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan öğrencilerin; yetenek sınavının %70’i ile ortaokul başarı puanının %30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılmaktadır. Komisyonca verilen puan ve aritmetik ortalama puan hesaplanarak Sınav Sonuç Belgesine işlenmekte ve sınav sonrası öğrenciye bir nüshası teslim edilmektedir.